یک‌شنبه 31 تیر 1403 - 21 Jul 2024
تاریخ انتشار: 1401/11/01 08:10
با سرمایه گذاری شرکت فولاد سفیددشت صورت گرفت؛
کد خبر: 35472

بومی سازی بیش از 225 قطعه و تجهیز مورد نیاز صنعت فولاد

شـرکت فـولاد سفیددشـت چهارمحـال و بختیـاری در راسـتای اسـتفاده حداکثری از توان سازندگان و صنعت گران داخلی، از ابتدای سال 1397 با تشکیل کمیته بومی سـازی و اسـتفاده از ظرفیت هـای داخلی کشـور بیش از 225 قطعـه و تجهیـز موردنیـاز صنعـت فـولاد را بومی سـازی کـرده اسـت.

مدیر عملیات شرکت فولاد سفیددشت با بیان این مطلب گفت: این شرکت طی چهار سال منتهی به دی ماه 1401 ،موفق به بومی سازی قسمت عمده ای از تجهیزات و قطعات موردنیاز خود به ارزش 6،258،000 دلار گردیده است.

ایمـان سـلیمانی بومی سـازی و توانمندسـازی داخلـی را یکـی از اولویت هـای مهـم شـرکت دانسـت و گفـت: بـا تشـکیل کمیتـه بومی سـازی، شناسـایی و سـازماندهی قطعات و تجهیزات بـا قابلیت بومی سـازی و تأمیـن از داخـل کشـور در دسـتور کار قـرار گرفـت و بومی سـازی ایـن تعـداد تجهیـز بـرای شـرکت فـولاد سفیددشـت از جنبه هـای مختلفـی ازجملـه خودکفایـی، توانمندسـازی صنایـع داخلـی، کاهـش هزینه هـای ارزی، قابلیـت بهینه سـازی و بازطراحـی تجهیـزات و قطعـات، تسـریع در فراینـد خریـد و سـهولت دسترسـی به خدمـات پـس از فـروش حائـز اهمیـت اسـت.

وی از تأمین اقلامی نظیر ترانس 400 به 33 کیلوولت، انواع گیربکس ها، الکتروموتورهای MV و کاتالیست های ریفرمینگ احیا از منابع داخلی به عنوان مهمترین تجهیزات و قطعات بومی سازی شده این شرکت در سال های 1400 و 1401 نام برد.

مدیر عملیات شرکت فولاد سفیددشت در پایان با اشاره به تدوین سند بومی سازی و توسعه همکاری واحدهای عملیات و خرید شرکت فولاد سفیددشت در جهت سیاست گذاری تأمین قطعات واحد فولادسازی، ابراز امیدواری کرد حمایت روزافزون از سازندگان و شرکت های دانش بنیان داخلی به تأمین حداکثری تجهیزات و قطعات مورد نیاز واحدهای صنعتی کشور و پیشبرد اهداف کلان شرکت در این زمینه منجر گردد


کپی لینک کوتاه خبر: https://rasadvarzeshi.com/d/45rpvq