چهارشنبه 29 فروردین 1403 - 17 Apr 2024
تاریخ انتشار: 1402/03/13 15:04
تعبیر خواب
کد خبر: 40478

خواب عروسی به چه معناست | تعبیر خواب عروسی چیست

تعبیر خواب عروسی را میتوانید در زیر بخوانید.

از نظر ابن سیرین :

اگر شما یک آقا و متاهل هستید و در خواب دیدید که با یک زن ازدواج کرده بودید، تعبیر این خواب برای شما رسیدن به بزرگواری و مرتبه و مقام است.
اگر شما یک آقا و مجرد هستید و دیدی که با زنی ازدواج کرده اید، تعبیرش یک زن و ازدواجی همراه با ثروت و پول خواهد بود.
اگر در خواب دیدید که ازدواج کرده اید ولی اصلاً همسر خود را نمی شناختید، چنین خوابی نشان از یک مرگ ناگهانی و فوت کردن شخص شما خواهد بود.
اگر شما یک خانم هستید و در خواب دیدید که با یک شخص مرده ازدواج کرده بودید و با این مرد در خانه خودتان نزدیکی داشتید، تعبیر این خواب این است که یا به لحاظ مالی گرفتار و تنگدست خواهید شد و یا اینکه به طور کلی زندگی و احوالات شما دستخوش تغییرات و دگرگونی هایی خواهد شد.
اگر در خواب دیدید که با زنی که مرده بود ازدواج کردید و در خواب با او نیز آمیزش و مقاربت داشتید، چنین خوابی تعبیرش این است که شما از اموال و دارایی های آن زن چیزی به دست خواهید آورد.

تعبیر خواب

از نظر امام صادق (ع)

تعبیر اول، اصالت و بزرگواری خواهد بود.
تعبیر دوم، کثرت اموال و افزایش دارایی های شماست. در این روزها دست به معاملات سودمندی خواهید زد و یا اینکه ارث و میراثی به شما خواهد رسید.
تعبیر سوم، رفاه و آسایش و همچنین آرامش خاطر است.
تعبیر چهارم، شادابی و نشاط در روح شما خواهد بود. همچنین می تواند اشاره به اتفاقات خوشایند همراه با شادی بسیار داشته باشد.

ازنظر جابر مغربی

اگر شما یک آقا هستید و در خواب دیدید که با یک دختر باکره ازدواج کرده بودید و در عالم خواب با او آمیزش داشتید و دوشیزگی او را از بین بردید، این خواب به معنای این است که شما در همین سال با یک بانو و یا دخترک خردسالی ازدواج خواهید کرد و همچنین از یک فرد صاحب مقام و مرتبه سود و منفعتی به شما خواهد رسید.
اگر در خواب دیدید که حکم عاقد داشتید و بین دو نفر خطبه عقد میخواندید، چنین خوابی به شخصیتِ خوب شما اشاره می کند. شما فرد بسیار درستکار و مهربانی هستید که فقط کارهای خیر انجام می دهید، و نیکی کردن به دیگران را بسیار دوست دارید. همچنین در انجام کارها بسیار مصلحت اندیشید.
اگر در خواب دیدید که باکرگی دختری را به حرام از بین بردید، تعبیرش رسیدن به مقداری مال حرام و نادرست خواهد بود.

 


کپی لینک کوتاه خبر: https://rasadvarzeshi.com/d/4bed5v